در این درس ابتدا انواع سوخت ها از نظر حالت ماده و سپس از نظر ایجاد آن تقسیم بندی می شوند. سپس تعاریف و خواص آنها همچنین مزایا و معایب آنها  بیان می گردد

در بخش دوم این درس به بیان معادله واکنش پرداخته شده و فرایندهای استوکیومتری و سوختن کامل و ناقص توضیح داده می شود.

 بازده محفظه های احتراقی و حالتی که واکنش در آن انجام میشود. 

قانون سوم ترمودینامیک نیز برای تحلیل حداکثر کار بازگشت پذیر و میزان تغییرات انتروپی واکنش بیان گردیده و مورد استفاده قرار می گیرد.