عنوان درس: مدیریت منابع انسانی     مقطع: کارشناسی       استاد درس: دکار ایمانی     استاد همکار: دکتر سالاری