موضوعات مطرح شده در اين درس که بخشهایی ازآن در این سایت آورده شده، بررسي رفتار و عكس العمل سنگ در برابر بارهاي وارده و تغييرات ايجاد شده در محيط فيزيكي اوليه سنگ مي باشد.