موضوعات مطرح شده در این درس در مورد شناسایی و بررسی رفتار مصالح سطح زمین (خاک و سنگ) می باشد. با توجه به اینکه رفتار سنگ در درس مکانیک سنگ مطرح شده است، موضوعات این درس عمدتا در مورد بررسی رفتار خاک است و شباهت زیادی به موضوعات درس مکانیک خاک دارد