این طبقه مرتیط با دوره های آموزشی کارکنان از سوی دفتر مدیریت و برنامه ریزی منابع انسانی، می باشد.